Forretningsbetingelser

1. Indledning

Disse salgs- og forretningsbetingelser skal gælde mellem, Dwaal Aps. i det følgende kaldet selskabet og dets kunder, i det følgende kaldet kunden eller køber. Enhver fravigelse eller tilføjelse hertil skal være skriftlig og være under skrevet af selskabet og kunden for at være gyldig.

2. Salget

Selskabet har solgt det produkter eller produkter, som fremgår af vedhæftede salgsaftale, der er underskrevet af begge parter. Køber har fået forklaret, hvordan pro- produktet fungerer og skal betjenes. Køber har godkendt forklaringen, som god og tilstrækkelig. Selskabet erklærer, at produktet sælges og leveres fri for fejl og mangler af enhver art.

3. Købesummens betaling

Det aftalte beløb faktureres med 8 dages betalingsfrist. Ved en projektpris på mere end 30.000 kr. betales købesummen således: Halvdelen af købesummen betales ved bestilling af det eller de ønskede produkter. Den anden halvdel betales ved overgivelse af det færdige produkt eller produkter til køber.

4. Tidspunkt for levering

Levering har fundet sted, når produktet er overgivet til køber. Hvis køber forudser efter købets indgåelse, at han ikke kan modtage produktet til den aftalte tid, skal han straks underrette selskabet skriftligt herom. Herefter opbevarer selskabet produktet for købers regning og risiko.

5. Risikoens overgang

Når leveringen har fundet sted, bærer køber det fulde ansvar for produktet.

6. Undersøgelse ved modtagelse

Efter modtagelse af produktet skal køber straks undersøge om produktet er, som aftalt. Er det ikke tilfældet, skal køber straks, og inden tre dage, skriftligt underrette selskabet herom. Undlader køber dette, skal produktet anses for at være fri for fejl og mangler.

7. Købers misligholdelse

Hvis køber ikke opfylder sin del af aftalen, herunder betaler hele købesummen til tiden, har selskabet ret til at hæve købet efter en frist på 7 dage efter at køber ved mail er blevet advaret om, at en ophævelse vil ske. Ophævelsen medfører ikke, at køber bliver fri for at betale hele den aftalte købesum.

8. Sælgers ansvar

Finder køber en mangel ved produktet, skal køber straks ved mail underrette selskabet herom, jævnfør pkt. 6.
Hvis køber påberåber sig en mangel inden for den aftalte frist, men det viser sig ikke at være tilfældet efter selskabets undersøgelse, skal køber erstatte de udgifter, selskabets har haft for at undersøge købers påstand. Selskabets ansvar for enhver mangel ophører et år efter salget af det pågældende produkt. Særligt fremhæves, at selskabet ikke har ansvar for følgende forhold:
(a) fejl opstået, som følge af, at produktet bruges af an- dre end køber og købers personale, som mangler nødvendigt kendskab til brugen heraf.
(b) fejl opstået, fordi køber bruger produktet i strid med selskabets instruktion.
(c ) fejl opstået, som følge af at køber foretager ændrin-ger eller indgreb i produktet, som ikke er i overensstemmelse med selskabets instruktion. ( d ) fejl opstået, som følge af at køber ikke tilstrækkeligt tydeligt har forklaret selskabet, hvilke funktioner produktet skal opfylde.

9. Force Majeure

Selskabet kan uden ansvar forsinke leveringen eller annullere denne aftale, hvis udefra kommende forhold gør, selskabet ikke kan opfylde den indgåede aftale, og selskabet ikke er skyld heri.

10. Uenighed mellem parterne

Enhver tvist mellem selskabet og en kunde i forbindelse med salgs- og forretningsbetingelserne eller et produkts anvendelighed og egenskaber skal først søges løst ved forlig. Hvis et forlig ikke er muligt, skal tvisten afgøres af en dansk domdomstol.